【CF】JR東日本『NEW! JR横浜駅』

yokohama_station_renewal.mp4.00_00_00_00.静止画001 yokohama_station_renewal.mp4.00_00_08_09.静止画002 yokohama_station_renewal.mp4.00_00_11_00.静止画003 yokohama_station_renewal.mp4.00_00_13_16.静止画004 yokohama_station_renewal.mp4.00_00_17_02.静止画005 yokohama_station_renewal.mp4.00_00_19_13.静止画006 yokohama_station_renewal.mp4.00_00_23_00.静止画007 yokohama_station_renewal.mp4.00_00_26_00.静止画008 yokohama_station_renewal.mp4.00_00_29_02.静止画009

■線画アニメーション製作